Lux et Terra
Beeldhouwen in steen
Oeijenbraak 2
5715 PW Lierop
06 48866540
info@beeldhouweninsteen.nl

Privacyverklaring

 

Lux et Terra, gevestigd aan Oeijenbraak 2, 5715 PW Lierop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lux et Terra (Beeldhouwen in steen), Oeijenbraak 2, 5715 PW Lierop, T 06 48866540, www.beeldhouweninsteen.nl
Luciën van der Eerden is de Functionaris Gegevensbescherming van Lux et Terra, hij is te bereiken via info@beeldhouweninsteen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lux et Terra verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mailadres etc.) via de website, behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt.
Als u reageert via het e-mailformulier van de website, vragen wij o.a. uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om u de gevraagde informatie toe te sturen. Deze gegevens worden verder niet opgeslagen.

Lux et Terra verwerkt uw persoonsgegevens die u ons bij aanmelding voor het Open Atelier, de diverse cursussen en bijvoorbeeld de Beeldhouwvierdaagse verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lux et Terra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te informeren over wijzigingen van onze data waarop de beeldhouwactiviteiten plaatsvinden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lux et Terra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
Voor- en achternaam; Adresgegevens; Telefoonnummer: 6 maanden nadat u te kennen hebt gegeven te willen stoppen met het volgen van de beeldhouwactiviteiten. Deze termijn is gekozen zodat we in staat zijn eventuele vragen na beëindiging van de overeenkomst nog goed te kunnen beantwoorden.
E-mailadres; totdat u aangeeft geen mail meer te willen ontvangen. Deze termijn is gekozen zodat wij u kunnen uitnodigen voor activiteiten (zoals de jaarlijkse expositie.
Persoonsgegevens zoals die voorkomen in de financiële administratie worden, conform de voorschriften, 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lux et Terra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen voor het doen van (commerciële) aanbiedingen.

Foto’s
Tijdens de beeldhouwactiviteiten kunnen incidenteel foto’s van de deelnemers gemaakt worden. Deze foto’s worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en voor het verslag van de activiteiten (Beeldhouwvierdaagse, expositie, excursies, etc.) op de website. Bij de foto’s worden nooit persoonsgegevens vermeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lux et Terra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens (waaronder ook begrepen foto’s) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lux et Terra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beeldhouweninsteen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u aansluitend vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lux et Terra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lux et Terra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@beeldhouweninsteen.nl
Lux et Terra heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk

Website door Trendo